ไม่เน้น Hard Sale แต่เน้นการดูแลลูกค้าอย่างเท่าเทียม

ไม่เน้น Hard Sale แต่เน้นการดูแลลูกค้าอย่างเท่าเทียม

Leave a Reply