Thailand-China Businesses matching & networking

Project Info

Client บริษัท B.GRIMM (ประเทศไทย) กับ ENERGY CHINA (ประเทศจีน)

Project Description

บริษัทริชคาร์ มีโอกาสได้นำรถ Mercedes Benz S class และ รถนำตำรวจนำขบวน เข้ารับรอง การประชุมงานด้านพลังงาน ระหว่าง บริษัท B.GRIMM (ประเทศไทย) กับ ENERGY CHINA (ประเทศจีน)

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณที่ทาง หน่วยงานความไว้วางใจให้ทางริชคาร์
ได้รับโอกาส บริษัท ริชคาร์ นำรถให้บริการ