Day

May 6, 2023

เช่ารถหรู ระยะสั้น VS เช่าระยะยาว แบบไหนดีกว่ากัน

การเช่ารถหรูในปัจจุบัน สามารถเช่าได้ทั้งแบบระยะสั้น 1-2 วัน และแบบระยะยาวเป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือนเลยก็ได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากที่สุด เพราะบางคนก็อาจจะต้องการ เช่ารถเบนซ์ เพื่อขับไปงานสำคัญแค่วันเดียว หรือบางคนก็ต้องการรถไปใช้แบบยาว ๆ ดังนั้นบริษัท เช่ารถยุโรป ต่าง ๆ จึงมักจะไม่จำกัดระยะเวลาในการเช่ารถ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่าเองเลย โดยจะคิดค่าบริการตามระยะเวลา และคุณจะต้องคืนรถให้ทันตามกำหนด เว้นแต่ว่าจะทำสัญญาขอเช่าต่อเนื่องไปอีกนั่นเอง การ...
Read More